Stichting

Sinds januari 2016 is Konijnenopvang Loesje een stichting. Ons RSIN nummer bij de kamer van koophandel is 856007080. Tevens zijn wij sinds januari door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

BESTUUR:

Ons bestuur bestaat uit drie leden, te weten:
– Mw.M. ten Haam-van de Kerkhof, voorzitter en penningmeester
– Dhr.O. van Oosterom, secretaris
– Mw. S.E. te Boekhorst, vice-voorzitter

BELONINGSBELEID:

Stichting Konijnenopvang Loesje is een non-profit organisatie, er wordt geen winst behaald en er wordt geen beloning uitbetaald in geld of goederen aan bestuursleden. Eenieder zet zich geheel belangeloos is voor de stichting. Inkomsten en donaties worden geheel besteed aan het welzijn van de konijnen.

BELEIDSPLAN:

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan 2015-2016 van Konijnenopvang Loesje. Met dit beleidsplan wil ik op een weloverwogen en planmatige wijze richting geven aan deze ambities. De beleidsvoornemens in dit plan zullen het komende jaar worden geconcretiseerd.

Het primaire proces, bestaande uit het opvangen van dump- en afstandskonijnen in Groenekan en omgeving is waar het bij Konijnenopvang Loesje uiteindelijk allemaal om draait.

Konijnenopvang Loesje wil zich sterker gaan profileren op het gebied van voorlichting en preventie, met als streven het aantal konijnen dat in het asiel belandt te verminderen en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het dierenwelzijn.

Het tegengaan van de overpopulatie van konijnen door middel van castratie is onderdeel van de preventie-activiteiten.

De verbeteringen van de rennen/hokken van de konijnen zullen tijdens de looptijd van dit beleidsplan voortgezet worden, terwijl de bouw van fase 1 met nieuwe verblijven een aanvang heeft genomen.

Missie
Onze voornaamste missie is het opvangen van gedumpte, verwaarloosde, dakloze en afstandskonijnen. Wij proberen voor ieder konijn in onze opvang een maatje te vinden en een liefdevol, permanent huis. Wij richten ons op het welzijn van de ons toevertrouwde konijnen en streven ernaar de kwaliteit van de door ons geboden zorg steeds te verbeteren. Wij zijn gericht op resocialisatie van de konijnen, educatie van de mens en preventie van het leed onder konijnen.

Werkgebied
Het werkgebied van Konijnenopvang Loesje behelst o.a. de gemeente De Bilt maar ook van buiten Groenekan/ De Bilt vraagt men om diensten voor konijnen van opvang Loesje.

Primair proces
Het primaire proces bij Konijnenopvang Loesje bestaat uit het opvangen en herplaatsen van dumpkonijnen, dakloze konijnen en afstandskonijnen.

De algemene doelstellingen van het primaire proces zijn als volgt:
– De doorlooptijd van de konijnen in de opvang is zo kort mogelijk
– Er wordt een duurzame match tussen mens en dier gemaakt
– Het terugbrengen van een konijn (retour opvang) na plaatsing bij een nieuwe eigenaar, wordt zoveel mogelijk voorkomen.
– Niet herplaatsbare konijnen krijgen een blijvend thuis

Konijnenopvang Loesje streeft naar een zo kort mogelijke doorlooptijd, zonder concessies te doen in het plaatsingsbeleid. Er wordt veel aandacht besteed aan de promotie van de konijnen en van de opvang. Tevens worden konijnen die gevonden zijn direct op de website, Amivedi en op de Social media kanalen geplaatst om te bevorderen dat zij weer snel door een eventuele eigenaar worden opgehaald, waardoor een verblijf in de opvang wordt voorkomen.

Het retourneren van geplaatste konijnen trachten we als volgt te voorkomen:
– er worden geen konijnen geplaatst die nog niet plaatsingsrijp zijn wat betreft medische conditie of gedrag
-goede match tussen konijnen en nieuwe eigenaar
-goede nazorg: wij helpen de eigenaar eventuele problemen op te lossen en staan open voor vragen en/of adviezen

Aannamebeleid zgn. dumpkonijnen
Dumpkonijnen kunnen naar de opvang worden gebracht door particulieren. Alle opgenomen konijnen verschijnen dezelfde dag met foto op onze website, Social Media en op Amivedi.
Als mensen de opvang rechtstreeks benaderen worden gevonden konijnen zonder meer aangenomen.

Aannamebeleid afstandskonijnen
Afstandskonijnen worden aangenomen na een wachtperiode van minimaal drie weken. Deze wachttijd is ingesteld om impulsieve afstand te voorkomen. Wordt het dier afgestaan vanwege medische of gedragsredenen, dan wordt altijd advies gegeven een dierenarts te raadplegen of wij adviseren wat er aan het gedrag kan worden gedaan. Mocht de eigenaar echter een konijn niet meer willen of kunnen verzorgen dan heeft de opvang de taak in het opnemen van het konijn of het plaatsen op de wachtlijst. De wachtlijst kan oplopen naar drie maanden. In dat geval verwijst Konijnenopvang Loesje door naar de andere opvangen in Nederland.Er kan worden afgeweken van de wachttermijn (indien mogelijk) in geval van spoed. Denk hierbij aan overlijden eigenaar of de eigenaar is door ziekte/financiële situatie niet meer in staat het dier te verzorgen.

Van april tot oktober kan eventueel een (gedeeltelijke) opnamestop van afstandskonijnen worden ingesteld om ruimte vrij te houden voor de opvang van zwerfkonijnen, omdat in deze periode het aanbod van dumpkonijnen zeer groot is.

Plaatsingsbeleid
Niet alle konijnen zijn even makkelijk plaatsbaar. Alhoewel de gemiddelde verblijfsduur met name in het voorjaar vrij kort is, zijn er ook dieren die maandenlang en soms ruim langer dan een jaar op een nieuwe baas wachten. Wij zetten ons in ook voor deze dieren een goed thuis te zoeken.
Alvorens een dier geplaatst wordt is er eerst uitvoerig contact met de potentiele nieuwe eigenaar. Zo moet de nieuwe eigenaar foto’s sturen van het verblijf van de konijnen en worden er bepaalde eisen gesteld aan de ruimte waarin de konijnen verblijven. Ook plaatsen wij geen konijnen alleen uit. De nieuwe eigenaar gaat een plaatsingsovereenkomst aan.
De mannelijke konijnen worden gecastreerd, alle konijnen worden gevaccineerd.

Nazorgbeleid
Met de nazorg gaat konijnenopvang Loesje na of de eigenaar tevreden is met zijn nieuwe huisgenoot en omgekeerd. Wij leggen telefonisch of contact per email. Indien er problemen blijken te zijn worden er adviezen gegeven voor de verzorging en/of het gedrag van het konijn. Op deze manier wil de opvang voorkomen dat de konijnen weer teruggebracht worden en de tevredenheid van eigenaren te vergroten. Vanwege de grote aantallen is het niet mogelijk op nazorgbezoek te gaan.

Commerciële activiteiten
Konijnenopvang Loesje wil het komende jaar het aantal commerciële activiteiten uitbreiden. Het delen en vergaren van kennis over konijnen. Dit kan d.m.v. voorlichting op scholen, presentaties, workshops en lezingen.Het leed onder konijnen is enorm onder andere door gebrek aan kennis.

Pension voor konijnen
Konijnenopvang Loesje krijgt er veel vraag naar de opvang in de vorm van pension voor konijnen in de vakantieperioden. Dit is echter maar in beperkte mate haalbaar i.v.m. de beperkte ruimte. Wij bieden dan ook uitsluitend pension aan voor konijnen die bij ons uit de opvang zijn geadopteerd, en alleen wanneer er genoeg plek is.

Koppelen konijnen
De opvang plaatst geen konijnen alleen uit. De nieuwe eigenaar wordt daarom uitgenodigd om met zijn/haar konijn naar de opvang te komen voor een koppel ‘date’. Wij proberen dan de juiste match te vinden en koppelen de konijnen op neutraal terrein gedurende minimaal 24 uur. Zo voorkom je teleurstellingen en krijgt de nieuwe eigenaar een stabiel koppel mee naar huis.